Ngayong araw: Pebrero 18 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Umakyat mula sa amin - kasama kami!

Umakyat mula sa amin - kasama kami!

Mayo 18 2018 LJ cover – Вознесшийся от нас – с нами!
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Sa 40 araw pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, si Hesu-Kristo ay umakyat sa langit, binubuksan ang landas na ito sa mga tao. Ano ang kahulugan ng Ascension? Kung binuksan ng Panginoon ang mga pintuan ng paraiso, kung gayon tinatawag nila si apostol Pedro na tagadala ng mga susi ng paraiso? Nasaan ang lugar kung saan umakyat ang Tagapagligtas, ano ngayon ang naroroon? Makakahanap ba tayo ng mga propesiya tungkol sa kaganapang ito sa mga aklat ng Lumang Tipan? Paano ipinagdiriwang ng mga unang Kristiyano ang kapistahang ito? Subukan nating sagutin ang mga ito at iba pang mga katanungan na may kaugnayan sa Ascension ng Panginoon.

Alam mo ba kung saan si Kristo ay pagkatapos ng Kanyang Ascension?

Ang sagot sa tanong na ito ay nasa ika-anim na talata ng Kredo: "At umakyat siya sa langit, at nakaupo sa kanang kamay ng Ama." Ang pag-akyat ay ang korona ng sakripisyo ni Cristo: ang pinatay na Kordero ay nakalaan para sa Ama, na nagpapakita sa personal na pagkatao ng Diyos sa naibalik na pagkakaisa sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa okasyong ito, sa sulat ni San Pablo sa mga Hebreo ay mababasa natin: "At kapag siya ay makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Diyos" (Heb 10 :. 12). At sumulat si apostol Pablo tungkol sa kung saan ang umakyat si Cristo: "Sapagkat hindi pumasok si Cristo ng isang santuwaryo gawa ng mga kamay ng tunay na isa, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa atin sa harap ng mukha ng Diyos" (Heb 9 :. 24).

Atoning kamatayan sa krus, pagkabuhay, at pag-akyat ay kaya malapit na kaugnay na nagsasalita sa kanila ng Panginoon bilang isang hindi mahahati buo, "At kung ako'y mataas na mula sa lupa, ay gumuhit ng lahat ng mga tao sa aking sarili" (Jn 12 :. 32). Kanyang Pagkabuhay na Muli ng Tagapagligtas tinalo ang kamatayan at muling nabuhay kasama Niya ng tao kalikasan, at ang Ascension - binuksan sa tao ang daan patungo sa Langit, na kung saan ay hindi umakyat ang isa sa mga lalaking ito (Jn 3. 13). Isinulat ito ng mga Banal na Ama tungkol dito:

Umakyat mula sa amin - kasama kami!

"Tulad ng muling nabuhay ni Kristo, at hindi Siya nagtataglay ng kamatayan, kaya kapag Siya ay umakyat at umakyat sa kataas-taasan, ang buong taas ay nasa ilalim ng Kanyang mga paa, sa lahat ng pagsaksi na Siya ang Diyos sa lahat. At ito ay ang "bundok ng Diyos ipinahayag," sabi ni Isaias (Isa 2. 2), At sa tuktok ng lahat ng mga makatuwirang bundok - "bahay ng Dios" - Episcopal Katawan. Sapagkat hindi isang anghel, hindi isang tao, ngunit ang Panginoon mismo ay dumating at iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagiging katulad natin at, sa parehong panahon, palaging pagiging Diyos. Paano, nang bumaba Siya, hindi Niya binago ang Kaniyang tirahan, ngunit bumaba, at bumabangon muli, Hindi Siya bumabalik sa Banal, ngunit itinatanim Niya ang ating kalikasan, na nakita Niya, sa ating trono. Sapagkat, talaga, angkop sa Diyos na iharap ang kalikasan bilang panganay ng mga patay, bilang isang simula ng panganay sa ngalan ng buong lahi "(St. Gregory Palamas).

Ang ating Panginoon ay umakyat mula sa Langit patungo sa atin upang buksan sa atin ang mga pintuan ng langit

"Ang aming Panginoon ay umakyat mula sa Langit patungo sa amin, upang buksan sa amin ang mga pintuan ng langit at na dapat naming pumasok sa kalangitan unblockingly. Ang aming ninunong si Adan isinara ang pintuan ng paraiso para sa buong sangkatauhan, na ginawa ito hindi maraanan para sa lahat ng isinilang sa lupa, at ang mga kerubin at ang nagliliyab na baril tumayo sa pintuan ng paraiso; Isinara ni Adam ang paraiso at ang daan sa buhay, at binuksan lamang ang mga pasukan sa kamatayan at impiyerno. Ang Panginoon ang ating ginawa ang kabaligtaran: isang gate input sa kamatayan at impiyerno, at binuksan langit: una magnanakaw, na nagsabi: "Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso" (Lucas 23 :. 43), at pagkatapos ang lahat ng bagay pagkatapos ng Kanyang pagakyat binuksan langit. Ang ating Panginoon ay hindi carry mga susi ng kaharian at buhay, tulad ng may mga susi ng kamatayan at impiyerno, kung saan walang gate, walang higit pa at ang mga susi para sa mga pintuan ng langit sa Ascension ganap off kinuha at ay hindi kailanman pagpunta sa pagkatapos ng shutter ay isinulat tungkol sa mga bagay na ito Mga paghahayag: "Ang kanyang mga pintuang-daan ay hindi nagsara sa mga araw: walang magiging pasanin" (Apoc. 21: 25). Samakatuwid, ang mga susi ay hindi kinakailangan doon. Ang Panginoon mismo ay hindi nagsusuot sa kanila, ngunit ibinigay nila ito kay Pedro at sa iba pang mga apostol, na para bang sabihin: "Hindi ko sila kailangan; magsuot ka ng mga ito at buksan mo ang butas, buksan ang uncapped one, i-unlock ang unlock; kung lamang ng isang tao sariling ay tinatangkilik kasalukuyan ay makalangit na entrance na maaari kang makatulong sa pamamagitan ng mga susi, ang mga sumusunod ay Akin libreng entrance at walang susi, dahil ang gate para sa kanila ay hindi sarado at ay naalis, maaari shut ' "(St. Dimitry ng Rostov) .

Ang mga sumusunod para sa Akin ay libreng entrance (sa paraiso) at walang isang susi, para sa gate ay hindi nakasara sa kanila

Sa kabila ng ang katunayan na ang pag-akyat ng Panginoon ay umalis nahahalata mula sa mga mag-aaral, ay nanatili siya sa Simbahan ng Kanyang banal na likas na katangian, na kung saan ay, at sabi ni sa Kanyang pangako: "Masdan, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan" (Mt 28 :. 20) . Ito ang antinomy ng bakasyon - ang Namatay na Panginoon ay nananatili sa tao. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay pumasok si Kristo pagkaraan ng pag-akyat sa Iglesia, upang manatili rito magpakailanman.

Alam mo ba na ang Ascension ay laging bumagsak sa Huwebes, bagaman nasa bilog na mobile ng liturgical cycle?

Ang isang piyesta opisyal ay ipinagdiriwang sa ika-40 araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay, mula sa Pagkabuhay na Mag-uli mula sa mga patay patungo sa Kadakilaan, nanatili ang Panginoon sa mundo sa loob ng apatnapung araw. Ang holiday ay palaging babagsak sa XXXXX linggo pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay.

Umakyat mula sa amin - kasama kami!

Alam mo ba na natupad ang mga propesiya ng Mesiyas sa Pag-akyat ni Kristo?

Ang pinakamahal na Mesiyas bilang hari ay inawit ni propeta David. Sa 46-Awit inilalarawan niya ang paghahari ng Mesiyas, at sa kanyang mga salita nakita namin kaganapan ng Ascension. Ang propeta ay umawit: "Ang Dios ay sumampa sa hiyawan" at "sapagkat ang mga kalasag sa mundo ay mga [pinili] ng Diyos; Siya ay mataas sa kanila "- at naaalala natin na si Cristo ay umakyat, umakyat sa langit. "Nakaupo ang Diyos sa Kanyang banal na trono" - ayon sa Kanyang Ascension Si Cristo ay nakaupo sa trono sa tabi ng Diyos-Ama.

Umakyat mula sa amin - kasama kami!

Alam mo ba na ipinakita sa atin ng Ascension ng Panginoon si Jesus bilang Anak at Diyos?

Una, ipinakita ni Kristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Pagkatapos ng Kanyang pag-akyat at paglagay sa trono sa laman ng tao, Siya nakumpleto ng Kanyang ministeryo sa lupa ng kaligtasan, bubukas sa lahat ng mga taong naniniwala sa Kanya ang daan patungo sa Langit at nagbibigay sa mga Kristiyano ng pagkakataon na maging sa parehong lugar kung saan siya ay. Ang Panginoon mismo sabi ni tungkol sa mga ito: "Hahayo ako at maghanda ng isang lugar para sa iyo, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, sa gayon ay dumoon din kayo kung nasaan ako" (Jn 14: 2-3.); "Kung nasaan ako, magkakaroon din ang aking lingkod" (John 12: 26).

Ang Propetang si David ay umawit: "Ang Diyos ay nagbangon sa mga tandang"

Ipinakita Niya ang Kanyang Sarili at bilang Anak, na tapat, masunurin sa Ama kahit na bago mamatay ang Krus. Sapagkat siya na natatanggap mula sa Ama, at ang "legacy" - ang kaharian ng langit, na kung saan ay pag-aari kasama ang Ama at na pangako upang mananampalataya: "Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan" (Jn 14: 2-3.). Siya, ayon sa Kanyang kalikasan ng tao, ay tumatanggap mula sa Amang walang hanggang kaluwalhatian, na kanyang idinalangin sa panalangin ng mataas na pari: "Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin ang iyong Anak, at luwalhatiin ka ng iyong Anak "(John 17: 1).

Dapat ito ay remembered na, bilang katawanin sa ang kalikasan ng tao at ang kanyang presence "sa kanang kamay ng Ama" ay hindi nagbabago ang maki-relasyon ng Trinity, tulad Triipostasny Diyos ay hindi nababago at hindi na mababago.

Ang parehong landas ay humahantong sa madugong pawis, sa krus, at sa Olivet - sa langit

Alam mo ba na sa unang Simbahan ang pagdiriwang ng Pentecost at Ascension ay hindi hinati?

Pentecost ay nakatuon sa mga kanunu-nunuan ng Espiritu Santo sa mga apostol sa limampu araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo (at sa ika-sampung araw pagkatapos ng Ascension) .Voznesenie Panginoon - isa sa mga pinaka mahalagang mga kaganapan sa kasaysayan ng Simbahan Bagong Tipan. Mula sa nakikitang imahe ni Kristo ay dumating sa kinaroroonan ng imahe nevidimogo.Do dulo ng IV siglo pagdiriwang ng Ascension at Pentecost ay hindi ipinamahagi. Ang Pentecost ay nauunawaan bilang isang espesyal na panahon ng taon ng simbahan, at hindi isang piyesta opisyal. Ayon sa Jean Daniel, paghihiwalay ng dalawang mga kaganapan ang nangyari pagkatapos ng paghatol ng maling pananampalataya Macedonia (na tinanggihan ang pagkadiyos ng Banal na Espiritu) sa II Ecumenical Council (381) at ay nilayon upang bigyan ng diin ang mga espesyal na papel na ginagampanan ng Banal na Espiritu sa ekonomiya ng kaligtasan. Kaya, mula lamang sa ika-4 na siglo na ang Pentecost ay sa wakas ay naging hugis, hindi lamang bilang isang espesyal na panahon pagkatapos ng Paskuwa, kundi pati na rin bilang isang independiyenteng bakasyon.

Ang Pentecost ay hindi naiintindihan bilang isang piyesta opisyal, kundi bilang isang espesyal na panahon ng taon ng simbahan

Alam mo ba kung bakit tinanong ng mga disipulo si Kristo: "Hindi ba ang oras na ito, O Panginoon, na ibalik mo ang kaharian sa Israel"?

Ang writer ng Theophylactus ng Bulgaria ay nais na malaman ng mga disipulo ang tungkol sa pagkuha ng Banal na Espiritu at mapupuksa ang mga sakuna at pagdurusa sa ngayon, hindi nais na ilantad ang kanilang sarili sa mga panganib. Sa pagsasalita tungkol sa pagpapanumbalik ng Kaharian, ang mga apostol ay nagtapos at ang pagtatatag ng kapangyarihan ni Cristo sa kanilang pang-unawa: Si Cristo ang makalangit na Hari na namamahala sa lupa tulad ng ginagawa ng iba. Ngunit ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito - ito ang hindi naunawaan ng mga apostol dahil hindi pa nila natanggap ang Banal na Espiritu. Samakatuwid, ang pinagpalang Theophylact ay nagsabi: "Mukhang sa akin na para sa kanila hindi malinaw kung anong kaharian ito". Samakatuwid, hindi binibigyan sila ng Panginoon ng direktang sagot, sapagkat sa pagbaba ng Banal na Espiritu ay mag-iisip sila nang naiiba at maunawaan nila ang kakanyahan ng mga salitang ito.

Alam mo ba kung saan ang lugar kung saan umakyat si Cristo?

"Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem mula sa isang bundok na tinatawag na Bundok Olivet, na malapit sa Jerusalem, sa kalayuan ng Sabbath" (Mga Gawa 1: 12). Ang Mount Eleon (Pancake Mountain) ay isang burol mula sa hilaga hanggang timog laban sa silanganing pader ng Lumang Lungsod ng Jerusalem, sa silangang bahagi ng Kidron Valley. Mula sa sinaunang mga panahon na ito ay nakatanim na may mga olibo, kung saan nagmula ang pangalan nito. Sa Bundok ng mga Olivo mayroong maraming mga Orthodox shrine, bukod sa mga ito - ang libingan ng Ina ng Diyos, dalawang monasteryo ng kababaihan ng Ruso. Gayundin sa Bundok ng Mga Oliba, mayroong dalawang mga simbahan Katoliko at ang mga sinaunang Jewish sementeryo - upang ma-buried kung saan ay itinuturing na isang mahusay na karangalan (ngayon ang sementeryo ay hindi bababa sa 150 000 graves).

Dito, sa Bundok ng mga Olibo, ay ang bantog na hardin ng Gethsemane, kung saan idinalangin ng Tagapagligtas ang kanyang pagdurusa sa krus.

Templo ng Ascension sa Bundok ng mga Olibo
Templo ng Ascension sa Bundok ng mga Olibo

Alam mo ba kung paano nauugnay ang Ascension sa araw ng 40 pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli at ang pagdiriwang ng nakaraan sa araw na 40?

Apatnapu't-araw na panahon ng napaka-kapansin-pansin na sa kasaysayan at tradisyon ng Iglesia bilang ang oras na kinakailangan upang maghanda para sa pag-aampon ng isang espesyal na banal na kaloob na mapagbiyaya tulong ng Ama sa Langit. Propeta Moises ay iginawad sa usap sa Diyos sa Bundok Sinai at natanggap mula sa kanya ang mga tapyas ng batas lamang pagkatapos ng apatnapung-araw na mabilis. Dumating ang mga Israelita sa lupang pangako pagkaraan ng apatnapu't taon ng paglilibot. Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ay umakyat sa langit sa ikaapat na araw ayon sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli. Pagkuha ng lahat ng ito mula sa base, ang Iglesia na itinatag ang paggunita gumanap sa ikaapat na pung araw pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa reposed lalaking umakyat sa banal na bundok ng Sinai sa langit, pinarangalan sa pangitain sa Dios, siya ay naabot na ninyo ang ipinangako lubos na kaligayahan at mga nananahan sa langit na kasama ng matuwid village.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!