Ngayong araw: 22 Enero 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Ang Pista ng Pentecostes. Araw ng Banal na Trinidad

Ang Pista ng Pentecostes. Araw ng Banal na Trinidad. Kabanata mula sa Batas ng Diyos Seraphim ng Slobodsky

Mayo 27 2018 LJ cover – Праздник Пятидесятницы. День Святой Троицы
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Ang kapistahan ng Banal na Trinity ay tinatawag na Pentecost dahil ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa mga Apostol ay naganap sa ikalimampung araw pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo. Christian kapistahan ng Pentecost ay naglalaman ng isang double pagdiriwang - at ang kaluwalhatian ng Kataas Banal na Trinity, at ang kaluwalhatian ng Kataas Banal na Espiritu, tila bumaba sa mga apostol at embodying ang bagong walang-hanggang tipan ng Diyos ng mga tao.

Ang unang araw ng Pentecost, ie. Linggo, ipinagkakaloob ng Iglesya pangunahin sa kaluwalhatian ng Banal na Trinidad; at sa araw na ito sa mga tao ay tinatawag na Trinity Day, at ang pangalawang, ibig sabihin, Lunes - para sa kaluwalhatian ng Banal na Espiritu, na kung bakit ito ay tinatawag na Araw ng Espiritu.

Pagdiriwang ng Banal na Espiritu, nagsisimula ang Simbahan, gaya ng dati, pagsamba sa gabi sa araw ng Trinity. Sa ganitong pagsamba sa pagluluhod ng kanang tuhod na basahin ang tatlong nakaaantig-pusong mga panalangin ng St Basil ang Great, na kung saan namin aminin ang ating mga kasalanan sa harap ng Ama sa langit, at para sa kapakanan ng mga dakilang sakripisyo ng Kanyang Anak, para sa pagkakaloob ng kapatawaran; ring hilingin sa Panginoong Jesus na bigyan kami ng Banal na Espiritu, sa edukasyon at paninindigan ng ating mga kaluluwa, at sa wakas, kami manalangin para sa mga patay ama at ang ating kapatid, bigyan ng pahinga sa kanilang Panginoon sa dako ng lighter, cereal at late.

Sa Pista ng Pentecostes, kaugalian na palamutihan ang templo at ang mga tirahan nito na may mga sanga at bulaklak na puno, at tumayo sa templo na may mga bulaklak sa kamay. Ang dekorasyon ng mga simbahan at tirahan sa araw na ito na may mga gulay at bulaklak ay, una, ang pag-amin ng nagbibigay-buhay na puwersa ng Espiritu na nagbibigay ng Buhay; at ikalawa, sa pamamagitan ng tamang pagtatalaga sa Kanya ng unang tagsibol.

Ang pagdating ng Banal na Espiritu sa mga Apostol. Kabanata mula sa Batas ng Diyos Seraphim ng Slobodsky

Matapos ang pag-akyat ni Hesukristo, ang ikasampung araw ay dumating: iyon ay ang ikalimampung araw pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo. Ang mga Judio noon ay nagkaroon ng isang dakilang kapistahan ng Pentecostes bilang memorya ng batas sa Sinai. Ang lahat ng mga apostol, kasama ang Ina ng Diyos at kasama ang iba pang mga disipulo ni Cristo at ang iba pang mga mananampalataya, ay nagkakaisa sa parehong silid sa Jerusalem. Ito ay ang ikatlong oras ng araw, ayon sa Jewish account ng orasan, iyon ay, ayon sa atin - ang ikasiyam na oras ng umaga. Biglang may tunog mula sa kalangitan, na parang mula sa isang malakas na hangin, at pinuno ang buong bahay kung saan ang mga alagad ni Cristo. At ang mga dila ng apoy ay lumitaw at nagpahinga (huminto) ang isa sa bawat isa sa kanila. Ang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang papuri sa Diyos sa iba't ibang wika, na hindi nila alam noon. Kaya't ang Banal na Espiritu, ayon sa pangako ng Tagapagligtas, ay bumaba sa mga apostol, sa anyo ng mga maingay na wika, bilang tanda na ibinigay Niya sa mga apostol ang kakayahan at kapangyarihan upang ipangaral ang pagtuturo ni Cristo sa lahat ng mga bansa; ay bumaba sa anyo ng apoy bilang tanda na siya ay may kapangyarihang umawit ng mga kasalanan at magpapadalisay, magpapakabanal at magpapainit ng mga kaluluwa.

Sa okasyon ng kapistahan ng Pentekostes, sa Jerusalem sa panahong ito maraming mga Judio na nagmula sa iba't ibang bansa. Narinig ang ingay, isang malaking pulutong ng mga tao ang nagtipon malapit sa bahay kung saan ang mga disipulo ni Cristo. Ang bawat isa sa mga tao ay namangha at nagtanong sa isa't isa: "Hindi ba silang lahat ay mga Galilean? Paano namin maririnig ang bawat isa sa aming sariling mga wika kung saan sila ipinanganak?" Paano sila magsasalita ng ating mga wika tungkol sa dakilang mga gawa ng Diyos? At sa kalungkutan sinabi nila: "nakuha nila ang lasing matamis na alak".

Pagkatapos ay si apostol Pedro, sa pagkuha ng up sa iba pang labing-isang apostol, sinabi na sila ay hindi na lasing, ngunit iyan ay bumaba sa kanila ang Banal na Espiritu, tulad ng ito ay hinulaang sa pamamagitan ng propetang si Joel at na si Hesus, ipinako ng mga Hudyo na muling nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at ibinuhos sa kanila ang Banal na Espiritu. Sa pagtatapos ng sermon kay Jesu-Kristo, sinabi ni apostol Pedro: "Ngayon, malalaman mo, ang lahat ng mga tao ng Israel, na ipinadala ng Diyos ang Jesus na ito, ang Tagapagligtas at si Kristo, na iyong ipinako sa krus."

Ang pangangaral ni Pedro ay napinsala sa mga tagapakinig na napakaraming naniwala kay Hesukristo. Sinimulan nilang tanungin si Pedro at ang iba pang mga apostol: "Ano ang ating gagawin, mga lalaki at mga kapatid?"

Sinagot sila ni Pedro: "Magsisi ka at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kung gayon ay tatanggap ka rin ng kaloob na Espiritu Santo."

Ang mga naniniwala kay Kristo ay kusang-loob na tinanggap ang binyag, may mga tatlong libong ganoong mga tao sa araw na ito. Kaya ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na maitatag sa lupa, iyon ay, ang banal na Simbahan ni Cristo.

Mula noong araw ng pagbaba ng Banal na Espiritu, ang pananampalatayang Kristiyano ay mabilis na kumalat, sa tulong ng Diyos; ang bilang ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay lumago araw-araw. Sa pagtuturo ng Banal na Espiritu, ang mga apostol ay matapang na ipinangaral sa lahat tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, ang Kanyang mga pagdurusa para sa atin at ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Tinulungan sila ng Panginoon sa maraming maraming himala na ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Noong una, ang mga apostol ay nangaral sa mga Hudyo, at pagkatapos ay nangalat sa iba't ibang bansa para sa pangangaral sa lahat ng mga bansa. Upang isagawa ang mga sakramento at ipangaral ang Kristiyanong turo, ang mga apostol ay ibinigay sa pamamagitan ng ordinasyon ng mga obispo, mga presbyter (mga pari o pari) at mga diakono.

Ay ang biyaya ng Banal na Espiritu, kung saan ay malinaw na itinuro sa pamamagitan ng mga apostol, sa anyo ng dilang apoy, na ngayon ay nagsilbi sa ating Banal na Orthodox Church invisibly - sa kanyang banal na sacraments, sa pamamagitan ng kahalili ng mga apostol, - ang mga pastors ng Iglesia - obispo at mga pari.

TANDAAN: Tingnan ang Gawa ng St. Mga Apostol, ch. 2, ch. 14, 23.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!